حدود قیمت: از تا

850,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 257

ویلا

850,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 257

ویلا

2,800,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 413

ویلا

2,800,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 413

ویلا

8,000,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 527

ویلا

8,000,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 527

ویلا

1,200,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 527

ویلا

1,200,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 527

ویلا

14,000,000,000تومان

خواب: 7حمام: 7مترمربع: 3000

ویلا

14,000,000,000تومان

خواب: 7حمام: 7مترمربع: 3000

ویلا

1,000,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 240

ویلا

1,000,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 240

ویلا

1,500,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 200

ویلا

1,500,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 200

ویلا

650,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

650,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا